Videoklipp på Matte 1b

Passa på att fräscha upp dina mattekunskaper inför högskoleprovets kvantitativa delar. Observera att det ännu inte finns några klipp på avsnittet Sannolikhet & statistik, vilket givetvis också ingår i Matte 1b.

Stort tack till Magdalena Östlund & Sara Carlén – coacher och initiativtagare till Matteklotter – för att vi får hjälpa till att sprida era matteklipp.


Aritmetik och algebra Samband och förändring Geometri
1. Delbarhet
Delbarhet
Faktorer
1. Procent, promille, PPM
Procentenheter
Bråk till procent
Mer än 100 procent
Beräkna helheten
Promille och PPM
Beräkna delen
Från decimalform till procent
Från procent till decimalform
4. Symmetrier (1b)
Symmetrilinjer
Rita symmetriska figurer
Spegling
Parallellförflyttning
Rotation
2. Primtal
Primtal-intro
Primtalsfaktorisering 1
Primtalsfaktorisering 2
2. Förändringsfaktor, index
Beräkna förändringsfaktorn
Förändringsfaktor – ökning
Förändringsfaktor – sänkning
Index och KPI
Upprepad förändring 1
Upprepad förändring 2
2. Argumentation
Implikation och ekvivalens
Missbruka inte lika-med-tecknet!
3. Talbaser
Binära tal intro
Från decimala till binära tal
3. Funktioner
Vad är en funktion?
Tabell till en funktion
Rita en funktions graf
Funktionens begränsningar
Linjära funktioner, uttryck
Linjära funktioner, tabell
Linjära funktioner, graf
Linjära funktioner, generellt
Exponentialfunktioner 1
Exponentialfunktioner 2
Exponentialfunktioner 3
Potensfunktioner, exempel
3. Definition, sats och bevis
Triangelns vinkelsumma
Pythagoras sats
4. Bråk
Heltal
Förkorta
Minsta gemensamma nämnare
Subtraktion 1
Subtraktion 2
Multiplikation
Division
Jämföra
Täljare respektive nämnare
Addition
Förlänga
5. Decimal
Dividera med 100
Decimalsystemet
Från decimal till bråk
Från bråk till decimalform 1
Från bråk till decimalform 2
Addera decimaltal 1
Addera decimaltal 2
Multiplicera decimaltal
Multiplicera med 1000
6. Potenser
Potenslagar – multiplikation
Potenslagar – division
Potenslagar – potens som bas
Potenslagar – exponenten 0
Potenslagar – negativa exponenter
Potenser – byte av bas
Grundpotensform 1
Grundpotensform 2
Potenslagar – bråk som exponent
7. Räkneregler och algebra
Addera 0 eller multiplicera med 1
Distributiva lagen: a(b + c)
Distributiva lagen: a(b – c)
Distributiva lagen: -a(b + c)
Distributiva lagen: -(a + b)
Parantesmultiplikation
Associativa lagen – addition 1
Associativa lagen – addition 2
Associativa lagen – multiplikation
Kommutativa lagen – addition
Kommutativa lagen – multiplikation
Förstå potenser
8.1. Linjära ekvationer
Av typen ax = b
Av typen ax + b = c
Av typen ax + b = c med negativa lösningar
Obekanta i både höger- och vänsterled
Av typen x/a + b = c
Av typen (a + x) / (b + x) = c
Av typen a / (x + b) = c / (x + d)
Problem löst med linjär ekvation
Grafisk lösning av en ekvation
8.2. Potensekvationer
Potensekvationer
Problem löst med potensekvation
9. Olikheter
Olikheter intro
Olikheter och negativa tal 1
Olikheter och negativa tal 2
Visa olikheter grafiskt